Details for Chinese Sarvāstivāda Khandhaka 9 Kosambaka Khandhaka
ID Division Vol/Page Translations
Skt Mu Kd 9 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Bo Mu Kd 9 Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Mu Kd 9 Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Sarv Kd 9 Chinese Sarvāstivāda Khandhaka T23 no. 1435 p. 214a16–T23 no. 1435 p. 217c29
Lzh Dg Kd 9 Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 879b23–T22 no. 1428 p. 885a7
vn
Lzh Mi Kd 10 B Chinese Mahīśāsaka Khandhaka T22 no. 1421 p. 158c1–T22 no. 1421 p. 161a13
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka
Pi Tv Kd 10 Pāli Theravāda Khandhaka Vin i 337–Vin i 360
en de vn
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Abhisamācārika