Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 2(二)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時處到佛已,到佛禮便坐,已坐問佛:「何等不守不守身?何等不守不守口聲?何等不守不守意?」

佛便說:「給孤獨家意不守身行,亦不得守口聲行,亦不得守心行,亦不守己行,不守身己行,不守口聲己行,不守心身行便腐,聲說便腐,心行亦腐;已腐身行聲行心行便不善,死亦不善受亦不善處。譬喻迦羅越!若樓若堂屋不覆,若使雨來,柞亦漬椽亦漬壁亦漬,已漬壁亦腐椽亦腐柞亦腐,譬如是。迦羅越!己意不守,身行亦不守,口行亦不守,念行亦不守,己意聲身不守便不善,死便不善受便不善處。」

迦羅越便問佛:「何等為守令得身守?何等為守令得口守?何等為守令得念守?」

佛告迦羅越:「意已守,身口念索守,己身守己口守己念守,便身不腐便聲不腐便念不腐,已不腐身行,已不腐聲行,已不腐念行,死時得善死得善受得善處。譬喻,迦羅越!若樓若堂屋上覆蓋,若便雨來,柞亦不漬椽亦不漬壁亦不漬,已不漬壁亦不腐椽亦不腐柞亦不腐,如是譬喻。意以守,身亦守口亦守,己意身口守,便死時善死便善受持便得善處。」

佛從後說絕:

「不守意者,邪疑故,亦睡眠故,魔便得自在。如是但當守意,若欲諦行但當見諦行,亦當知內出已,不墮睡眠,便得斷苦本。」

佛說如是。