Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 30(三〇)積骨經

聞如是:

一時,佛在王舍國雞山中,便告比丘:「人居世間一劫中生死,取其骨藏之不腐、不消、不滅,積之與須彌山等;人或有百劫生死者,或有千劫生死者,尚未能得阿羅漢道泥洹。」

佛告比丘:「人一劫中合會其骨與須彌山等,我故現其本因緣。比丘!若曹皆當拔其本根,去離本惡,用是故不復生死,不復生死,便得度世泥洹道。」

佛說如是。

佛說七處三觀經