Ekottarikāgama 2nd佛說七處三觀經

EA2 40(四〇)

聞如是:

一時,佛在舍衛國,行在祇樹給孤獨園。是時,佛告比丘:「二清白法能得觀世間。何等二?一者媿,二者慚。設是世間無有是二法,為不得分別若父若母、若兄若弟、若男女、若從學若師、若君若大人。設有是世間不正,譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生,但觀是清白二法故,媿亦慚故,為得分明為父為母、為兄為弟、為男女、為從學為師、為君為大人。設有是世間不正,譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生,但觀是法清白故,為得分別。」

佛說如是。