Dharmaguptaka Vinaya四分律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 10波逸提一十

◎爾時佛在曠野城。時六群比丘。與佛修治講堂遶堂周匝自掘地。時諸長者見譏嫌言。沙門釋子不知慚恥斷他命根。外自稱言我知正法。如今觀之有何正法。而自掘地斷他命根。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言云何為佛修治講堂自掘地。使諸長者譏嫌耶。諸比丘即往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何自掘地使諸長者譏嫌耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘自手掘地波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時六群比丘。修治講堂教人掘地言掘是置是。時諸長者見已譏嫌。云何沙門釋子不知慚愧。教人掘地斷他命無有慈心。自稱我知正法。如今觀之何有正法。爾時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘。云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是。使諸長者譏嫌耶。呵責已。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應為。云何修治講堂。教人掘地言掘是置是。使諸長者譏嫌耶。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去與比丘結戒。若比丘自手掘地若教人掘者波逸提。比丘義如上說。地者已掘地。未掘地。若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或以钁斲。或以椎打。或以鎌刀刺。乃至指爪搯傷地一切波逸提。打橛入地者波逸提。地上然火波逸提。地有地想波逸提。若不教言看是知是突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若語言知是看是。若曳材木曳竹。若蘺倒地扶正。若反塼石取牛屎取崩岸土。若取鼠土。若除經行處土。若除屋內土。若來往經行。若掃地。若杖築地。若不故掘一切不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十竟

四分律卷第十一