Dharmaguptaka Vinaya四分律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 55波逸提五十五

爾時佛在波羅梨毘國。爾時尊者那迦波羅比丘。常侍世尊左右供給所須。佛語那迦波羅。汝取雨衣來。我欲至經行處經行。即受教取雨衣授與世尊。世尊爾時受雨衣已。至經行處經行。爾時釋提桓因。化作金經行堂已。合掌在世尊前白言。我世尊經行。我善逝經行。諸佛常法。若經行時。供養人在經行道頭立。爾時那迦波羅比丘。在經行道頭立。知前夜已過。白世尊言。初夜已過可還入房。爾時世尊默然。時那迦波羅知中夜後夜過明相已出眾鳥覺時天欲明了。白世尊言。初中後夜已過。明相出。眾鳥覺時天欲明了。願世尊還入房。爾時世尊默然。時那迦波羅心自念言。我今寧可恐怖佛使令入房耶。爾時那迦波羅即反被拘執。來至佛所作非人恐怖聲。沙門我是鬼。世尊報言。當知此愚人心亦是惡。時釋提桓因白佛言。眾中亦有如此人耶。佛告釋提桓因言。眾中有如是人。語釋提桓因言。此人於此生中當得清淨之法。爾時釋提桓因。以偈讚佛。

聖獨步不放逸  若毀譽不移動
聞師子吼不驚  如風過草無礙
引導一切諸眾  決定一切人天

爾時世尊。以偈報言。

天帝謂我怖  故說此言耶

爾時釋提桓因。即禮佛足隱形而去。爾時世尊。夜過已清旦集比丘僧。以此因緣具向諸比丘說之。此那迦波羅癡人。乃欲恐怖我。爾時世尊。以無數方便呵責那迦婆羅比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘恐怖他比丘者波逸提。比丘義如上。恐怖者。若以色聲香味觸法恐怖人。云何色恐怖。或作象形馬形。或作鬼形鳥形。以如是形色恐怖人令彼見。若恐怖若不恐怖波逸提。以如是形色恐怖人。前人不見者突吉羅。云何聲恐怖人。或貝聲鼓聲波羅聲象聲馬聲駝聲啼聲。以如是聲恐怖人令彼人聞。恐怖不恐怖波逸提。若以如是聲恐怖人。彼不聞突吉羅。云何香恐怖人。若根香薩羅樹香樹膠香皮香膚香葉香花香果香若美香若嗅氣若以此諸香恐怖人彼人嗅香若怖以不怖波逸提。若以如是香恐怖人前人不嗅者突吉羅。云何味恐怖人。若以味與人。若醋若甜若苦若若袈裟味。以如此味恐怖人令彼人味。怖以不怖波逸提。若作如是味恐怖人。彼不者突吉羅。云何觸恐怖人。若以熱若以冷若輕若重若細若若滑若若軟若堅以如是觸恐怖人令彼人觸。怖以不怖波逸提。以如是觸恐怖人。彼人不觸者突吉羅。云何以法恐怖人。語前人言。我見如是相。若夢汝當死。若失衣若罷道。汝師和上阿闍梨亦當死。失衣罷道。若父母得重病若命終。以如是法恐怖人。彼知怖不怖波逸提。若以如是法恐怖人。彼不知者突吉羅。若比丘以色聲香味觸法恐怖人。若說而了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或闇地坐無燈火或大小便處。遙見謂言。是象若賊若惡獸便恐怖。若至闇室中無燈火處大小便處。聞行聲若觸草木聲若謦咳聲而怖畏。若以色示人不作恐怖意。若以聲香味觸與人不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢中見。若當死或罷道若失衣。若和上師當死失衣罷道。若父母病重當死。便作如是語。語彼言。我見汝如是諸變相事。若戲語若疾疾語若獨語夢中語。欲說此乃錯說彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏五十五竟