Dharmaguptaka Vinaya四分律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 57應當學法五十七

不得為著革屣者說法除病。尸叉罽賴尼。如上。