Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Pakiṇṇaka比丘尼跋渠

32三十二

佛住舍衛城。爾時比丘尼作廁。以物覆上。諸女人持死胎放中。後有賤人旃陀羅抒廁。見已言。是沙門尼自墮胎擲中。諸比丘尼以是因緣往白。乃至佛言。從今日後不聽覆廁。當開口作。若閉口作者越比尼罪。是名廁法。