Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Pakiṇṇaka比丘尼跋渠

35三十五

比丘受迦絺那衣非比丘尼。比丘尼受迦絺那衣非比丘。比丘捨非比丘尼。比丘尼捨非比丘。比丘阿提呵魯阿那提訶魯非比丘尼。比丘尼阿提訶魯阿那提訶魯非比丘。

并寶  開廁入浴室
阿練若處住  比丘受迦絺
非是比丘尼  比丘捨迦絺
非是比丘尼  第四跋渠竟