Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 106波夜提百六

佛住舍衛城。爾時比丘尼年年度弟子受具足。心生疑惑。為得為不得。即問大愛道。大愛道往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不聽年年度人受具足。當作間。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼年年畜弟子波夜提。年年者雨雨時。畜弟子者受具足。波夜提者如上說。不聽年年畜弟子。應作一雨時間。若比丘尼有福德。一年與學戒弟子。二年與受具足。雖年年無罪。是故世尊說。