Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 117波夜提百十七

佛住舍衛城。爾時比丘尼在道行。暮至村中欲求宿處。至一家語婦人言。借我宿處。婦人言。我夫行去暮或能還。比丘尼復重借。言故當不來可寄一宿。即與宿處。夫主暮還為結所使與婦共行欲事。比丘尼未離欲。聞聲不悅還已語諸比丘尼。比丘尼語大愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何知食家婬處宿。從今已後不聽。復次佛住舍衛城。爾時諸比丘尼道路行。至暮於聚落中。遍求無丈夫家而不能得。便在巷陌邊宿。於夜暴風雨起。有諸年少來相侵觸傷於梵行。諸比丘尼以是因緣語大愛道。乃至佛言。從今日後除餘時乃至已聞者當重聞。若比丘尼知食家婬處宿。除餘時波夜提。餘時者風時雨時奪命時傷梵行時。是名餘時。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者四種姓家。婬處者夫婦宿處。除餘時波夜提。餘時世尊說無罪。風時雨時失命時疑男子傷梵行時。是名餘時。不得知食家婬處宿。若疑是聚落中有放蕩男子。畏宿者無罪。是故世尊說。