Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 127波夜提百二十七

佛住毘舍離。爾時世尊制戒。不聽俗人婦女揩摩洗浴。時跋陀羅比丘尼使比丘尼揩摩。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。使比丘尼揩摩洗浴者波夜提。若揩而不摩越毘尼罪。摩而不揩亦越毘尼罪。二俱者波夜提。若比丘不病。令比丘揩摩者越毘尼罪。是故世尊說。