Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 129波夜提百二十九

式叉摩尼亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令式叉摩尼揩摩者波夜提式叉摩尼者隨順行十八事。二年學戒。使揩摩者如上比丘尼中說。