Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 130波夜提百三十

俗人婦女亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令俗人婦女揩摩者波夜提。俗人婦女者四種姓家女人。揩摩如比丘尼中說。