Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 80波夜提八十

佛住舍衛城。爾時有半耆蒜商人。請比丘尼僧與蒜。時六群比丘尼就園噉蒜。踐蹈狼藉。時商人來行蒜。見此狼藉即問園民。何故乃爾。答言。前請比丘尼與蒜或就中食或持去。踐蹈如是。商人嫌言。我請與蒜但當食之。何故持去踐蹈如是。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。乃至答言實爾。佛語比丘尼。此是惡事。從今已後不聽食蒜。乃至已聞者當重聞。若比丘尼食蒜者波夜提。比丘尼者如上說。蒜者種蒜山蒜。如是比一切蒜不聽食。熟不聽生亦不聽。重煮亦不聽。燒作灰亦不聽。若身有瘡聽塗。塗已當在屏處。瘡差淨洗已聽入。是故世尊說。

他衣外道衣  祇支安陀會
浴衣迦絺那  持衣不隨身
更煮捉水扇  食蒜八跋渠