Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pārājika 3波羅夷三

若比丘尼自手奪人命。求持刀與殺者。教死歎死。咄人用惡活。為死勝生。作如是意如是想。方便歎譽死快。因是死非餘者。是比丘尼波羅夷。不應共住。