Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 46波夜提四十六

佛住舍衛城。廣說如上。時尊者阿利吒謗契經。作如是言。如來所說法我知。世尊說障道法者。習此法不能障道。時諸比丘作是言。長老。阿利吒莫謗契經。此是惡見不善見。墮惡道入泥犁中。一諫二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊阿利吒。謗契經。作是言如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。一諫二諫三諫不止。佛告諸比丘。是阿利吒謗契經。作是言。如來說法我解知。世尊說障道法。習此法不能障道。一諫二諫三諫不止者。汝等當於屏處三諫。多人中三諫。眾僧中三諫。屏處諫者。應當問作是言。長老阿利吒。汝謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道已三諫不止耶。答言。實爾。爾時屏處應諫作是言。阿利吒。汝謗契經。此是惡見不善見。當墮惡道入泥犁中。長老。我慈心諫。汝欲饒益故。汝當捨此事。一諫已過二諫在。汝當捨此事。阿利吒言。是好見善見。我相承已來父母知識常用此見我今不能。不問父母知識而捨此見。若如是第二第三諫。猶故不止者。乃至眾多人中三諫。若不止者。應眾僧中作求聽羯磨。大德僧聽。阿利吒謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫不捨此事。若僧時到。僧今亦復於僧中三諫。令捨此事。眾僧中應問。長老阿利吒。汝實謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫。不捨此事耶。答言。實爾。僧中應諫。諫法者作是言。阿利吒。如莫謗契經。謗契經者墮惡道。入泥犁中。長老。僧欲饒益汝。汝當受僧語。一諫已過餘二諫在。汝當捨此事。阿利吒言。此是好見善見。我父母已來相承用此見。我不能不問父母而捨此見。如是第二第三諫。猶故不止諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。阿利吒比丘謗契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。不捨此事。汝等應與阿利吒比丘作舉羯磨。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作是語。長老。世尊說法我知。世尊說障道法。習此法不能障道。諸比丘應諫。是比丘作是言。長老。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊說障道法。實能障道。汝捨此惡事。諸比丘諫是比丘。故堅持不捨。如是第二第三諫。捨者善。若不捨。僧應與作舉羯磨。已得波夜提。比丘者如上說。世尊者。是一切智人。一切見人。法者。世尊所說。世尊所印可。世尊說者。世尊自說。印可者。諸弟子說世尊印可。說者句句分別說。知者。是等智知。障道法者。五欲眼見色愛念。心悅生欲著。如是耳鼻舌身細滑亦如是。習者。行是事。不能障道者。不障初禪二禪三禪四禪。須陀洹斯陀含。阿那含阿羅漢果。諸比丘者。若一人。若眾多人。若僧。是比丘者。如阿利吒比丘。莫謗世尊者。不實取不好取。三諫者。若一人。若眾多人。若僧。波夜提者如上說。乃至三諫。若捨者好若不捨者。僧應與作舉羯磨。波夜提悔過。是故說。

摩訶僧祇律卷第十七