Mahāsaṅghika Vinaya摩訶僧祇律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 50學法五十

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀坐卑小床。為高床上軍將師子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小床為高床上人說法。此壞敗人何道之有。然此師子軍將無恭敬心。聞如是微妙法時。云何自坐高床。使彼坐卑小床而為說法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何坐卑下床為高床上人說法。從今日後人在高床上。己在下不得為說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人在高床比丘在卑床。不得為說法。除病。應當學。卑床有二種。一者下床名卑。二者弊亦名卑。高者二種。高大名高。妙好者亦名高。病者世尊說無罪。說法者。如上說。不得坐卑床為坐高床上人說法。病人無罪。若比丘為塔為僧事詣王若地主。彼言。比丘為我說法。爾時不得語令起易坐恐生疑故。若邊有下人應作意為下人說。王雖坐高床聽比丘無罪。若放恣諸根在卑床為坐高床人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說。人在高床比丘在卑床。不得為說法。除病。應當學。