Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Nissaggiya Pācittiya 26捨墮法二十六

爾時差摩比丘尼露地布薩。乃至為蚊虻所惱如前說。諸比丘尼為作布薩堂故處處乞索。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼為僧為是事。從眾多居士乞。而餘用者尼薩耆波逸提。餘如上說。