Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Nissaggiya Pācittiya 27捨墮法二十七

爾時差摩比丘尼無住止處。詣一居士語言。我無住止處。為我作精舍。居士答如前便與物。得物已作是念。我衣弊壞。當用作之。住處自多。便用作衣。作衣竟往語居士。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自為是事從一居士乞。自作餘用者尼薩耆波逸提。餘如上說。