Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 115波逸提百一十五

爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼種種訶責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說。