Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 122波逸提百二十二

爾時諸比丘尼。與弟子受具足戒。不將離其本處。先知識男子見生染著心。便調弄共作惡婬欲語。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提。本處者。若生處若嫁處。若弟子不從者不犯。