Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 124波逸提百二十四

爾時諸比丘尼度屬人婦女。諸白衣譏訶言。此諸比丘尼無可度不可度者。諸居士有言。應奪取衣將付官者。有言波斯匿王有令。若輕[夌*欠]比丘尼者當與重罪。應速放去莫令人聞。皆言此等無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度屬人婦女波逸提。屬人者。若屬官若餘人。發心乃至白四羯磨竟亦如上說。若主聽不犯。