Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 137波逸提百三十七

爾時王園精舍前。地極平正生軟好草。眾人常於中嬉戲。亂諸比丘尼坐禪行道。諸比丘尼厭患。便共於中大小便。污使不淨以人。眾人後來如常嬉戲。污其手衣服器物。便大恚言。誰於此處漫縱屎溺。有人言是比丘尼。皆譏訶言。此等出家求道清淨。如何穢污如此好處斷人樂事。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於生草上大小便波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若急病不犯。