Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 138波逸提百三十八

爾時諸比丘尼。復擲糞掃殘食於王園精舍前地。以眾人。諸白衣譏嫌。長老比丘尼聞種種訶責。乃至今為諸比丘尼。結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若擲坑中非淨潔處不犯。