Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 142波逸提百四十二

五分律卷第十四(彌沙塞)

第二分之四

爾時諸比丘尼。著革屣持蓋詣諸白衣。諸白衣譏呵言。此諸比丘尼如婬女行來。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提。蓋者。乃至草蓋。革屣者。乃至一重。式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上。