Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 144波逸提百四十四

爾時諸比丘尼誦治病經方。諸白衣譏呵言。此等但學醫術無求道意。何不以此誦讀佛經。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼誦治病經方波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若為自病若慈愍若強力所逼差讀不犯。