Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 145波逸提百四十五

爾時諸比丘尼教他誦治病經方。諸白衣譏呵。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼教他誦治病經方波逸提。餘如上說。