Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 147波逸提百四十七

爾時諸比丘尼教人治病。諸白衣來語言。為我說法。便語言。治熱如是。治冷如是。治風如是。治諸病如是。諸白衣言。我為法來不為治病。復譏呵言。此等唯學醫術不知道法。若不爾者何不以法教我。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼教他治病以為生業波逸提。餘如上說。