Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 148波逸提百四十八

爾時諸比丘尼為知識家作。諸居士譏呵言。此等捨本家作為他家作。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以飲食故為白衣家作波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若憐愍若強力所逼不犯。