Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 153波逸提百五十三

爾時諸比丘尼。以香塗身亦使人塗。生愛欲心不樂修梵行。遂致反俗作外道者。諸白衣聞其香氣。譏呵言。此等以香塗身同於婬女。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以香塗身波逸提。香者。根香莖香葉香華香蟲香膠香。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若為治病若強力所逼塗不犯。