Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 154波逸提百五十四

爾時諸比丘尼以澤枯揩身令有光潤。諸白衣譏呵言。此等以澤枯揩身令有光潤如婬女人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以澤枯揩身波逸提。時跋陀迦毘羅比丘尼身體少潤枯燥擗裂問醫。醫言應用澤枯揩身。答言佛不聽我澤枯揩身。願更思餘治。醫言更無餘治。比丘尼作是念。若世尊聽病時澤枯揩身。我乃不復有此苦患。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼病時以澤枯揩身。從今是戒應如是說。若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。