Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 159波逸提百五十九

爾時諸比丘尼畜髮。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜髮波逸提。