Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 176波逸提百七十六

爾時諸比丘尼度二根人。諸白衣譏呵言。云何比丘尼度二根人。無可度不可度者無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度二根人波逸提。若疑應先看。發心乃至三羯磨未竟突吉羅竟。和尚波逸提。餘尼師僧突吉羅。