Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 188波逸提百八十八

爾時諸比丘尼作外道事火法。然火及誦其語。諸居士譏呵言。此等尚不能淨其見。何得有道。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為。諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作外道事火法然火波逸提。若以邪見作之偷蘭遮。若作種種諸外道事皆波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。