Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 189波逸提百八十九

爾時諸比丘尼在有人處浴。眾人見之觀看戲弄。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼在有人處浴波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。