Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 195波逸提百九十五

爾時諸比丘尼。作二歲學戒竟羯磨。經宿乃與授具足戒。中間有難遂不得受具足戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已和尚波逸提。餘師眾突吉羅。若病若難起若僧不集會不犯。