Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 196波逸提百九十六

爾時諸比丘尼。作二歲學戒羯磨竟。經宿乃授其學戒。其中難起遂不得受。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已和尚波逸提。餘師眾突吉羅。不犯如上說。