Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 205波逸提二百五

爾時諸比丘尼如妓女法著衣。生不樂道心遂至反俗。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼如妓女法著衣波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。