Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 96波逸提九十六

爾時諸比丘尼。出國境恐怖處行。亦無救護者。為惡人剝奪。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提。餘如上說。