Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Saṅghādisesa 13僧伽婆尸沙十三

優波離又問。世尊已為諸比丘結戒。若比丘依聚落住。行惡行污他家乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼依聚落住。行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼。汝行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。汝出去不應是中住。彼比丘尼言。諸阿姨隨愛恚癡畏。何以故。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者。諸比丘尼復語言。汝莫作是語。諸阿姨隨愛恚癡畏。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者。汝行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。汝捨是隨愛恚癡畏語。汝出去不應是中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。