Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Saṅghādisesa 5僧伽婆尸沙五

爾時優蹉比丘尼數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別眾食非時入他家。比丘尼僧。與作不見罪擯。時偷羅難陀比丘尼。知優蹉心未調伏不敬順僧。便不隨眾自與眷屬於界外為其解擯。彼比丘尼既得解擯。倍更憍慢不敬眾僧。諸長老比丘尼見。種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問偷羅難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知僧如法擯比丘尼。比丘尼心未調伏不隨順僧。自與眷屬於界外解其擯者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。欲解擯及方便乃至三羯磨未竟皆突吉羅。三羯磨竟。羯磨師僧伽婆尸沙。餘僧皆偷羅遮。