Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Nissaggiya Pācittiya 22捨墮法二十二

佛在拘舍彌城。時眾多跋耆子用純黑毛光澤可愛。皆悉以為服飾臥具跋耆諸比丘亦效作之。時諸居士入房觀見便大畏怖。謂是跋耆豪族遊集。便問行人。此是何等貴人服飾。答言。非貴人物。是跋耆比丘許耳。諸居士便譏呵言。諸比丘如國王如大臣如豪族。乘車馬時之所服飾。我聞比丘著割截衣求無為道。而今如此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘純黑羺羊毛作新臥具。尼薩耆波逸提。

純黑者。生黑及染黑。應捨與僧。僧以敷繩床臥床上。不得敷地。餘如憍賒耶臥具中說二十二竟