Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 63波逸提六十三

佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯戒。諸比丘諫言。汝等數數犯戒。當自見罪如法悔過。莫以此行負人信施長夜受苦。六群比丘言。我不學是戒。我當先問持法持律智慧勝汝者。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾。世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。不應作此惡業。諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨。愍念汝故如法諫汝。汝云何言。我不學是戒。我當先問持法持律智慧勝汝者。呵責告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘數數犯罪。諸比丘如法諫。作是語。我不學是戒。當問餘比丘持法持律者波逸提。比丘欲求解。應問持法持律者。是法應爾。持法者。持誦佛所說法。持律者。有五事。一者誦四事至二不定法。二者誦四事乃至三十事。三者廣誦二百五十戒。四者廣誦二部戒。五者廣誦一切律。若比丘不誦戒。非安居時。應依前四種持律。安居時。要應依廣誦一切律者。若不依突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。六十三竟

五分律卷第八