Mahīśāsaka Vinaya五分律(彌沙塞)

8. Kaṭhina Khandhaka迦絺那衣法

五分律第三分之九迦絺那衣法

佛在舍衛城。爾時諸比丘三衣中。若須一一衣於僧中取。時阿那律衣壞。諸比丘語言。大德可於僧中取物作。答言。世尊不聽畜長衣。我作不能使一日成。恐犯長衣罪。復有波利邑眾所知識比丘。來舍衛城後安居挍一宿不至於娑竭陀安居。安居竟十六日擔重衣泥雨至佛所頭面禮足住一面。世尊常法。慰問客比丘言。汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏。道路遇泥雨擔重衣極大疲極。諸比丘亦以阿那律事白佛。佛以二事集比丘僧。種種讚少欲知足讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘受迦絺那衣。受迦絺那衣得不犯五事。別眾食數數食不白餘比丘。行入聚落畜長衣離衣宿。若檀越持迦絺那衣物施僧。諸比丘中少衣者應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比丘。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比丘。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已與某甲比丘迦絺那衣物竟。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘得已應即日浣染打縫。若獨能辦者善。若不能成。僧應白二羯磨。差一比丘二三乃至眾多比丘助之。一比丘唱言。大德僧聽。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。若僧時到僧忍。聽白如是。大德僧聽。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣竟。僧忍默然故。是事如是持。若衣竟僧所與物。比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革屣白言。僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟。願僧受作迦絺那衣。如是白已。又起遍示眾僧。諸比丘應答言。長老我等隨喜與汝共之。然後僧應白二羯磨受。一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。浣染打縫如法作竟。今受作迦絺那衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。浣染打縫如法作竟。今受作迦絺那衣。誰諸長老忍默然。若不忍者說。僧已受作迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。僧所與衣物比丘復應遍行。言此衣僧已受作迦絺那衣。諸比丘一一應言。此衣僧已受作迦絺那衣。是為善受。此中所有功德盡屬於我。是中有成受迦絺那衣。有不成受迦絺那衣。不成受者。若浣染打縫不如法。若小若大若是錦綺衣。若未自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事。皆不成受。反上成受。有八事失迦絺那衣。一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨。有二因緣不得受迦絺那衣。一作衣未竟。二捨住處去。受迦絺那衣有三十日。捨亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日捨。若七月十七日乃至八月十五日受。至十一月十六日乃至十二月十四日捨。若後安居八月十六日受。至十二月十五日捨。若衣時竟。應白二羯磨捨。應一比丘唱言。大德僧聽。僧今捨迦絺那衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今捨迦絺那衣。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已捨迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

五分律卷第二十二