Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Nissaggiya Pācittiya 19尼薩耆波夜提之十九

◎尼三十捨法第三(此中十九同故不出餘不同者具出之)

佛在王舍城。爾時有助調達比丘尼。多畜破壞不用。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。多畜破壞不用。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問助調達比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。多畜壞不用。種種因緣呵責已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼畜長乃至一夜。過是畜者尼薩耆波逸提。一夜者。從日沒至地未了。是中間名一夜。者。有三種。上中下。上者。受三飯一他羹餘可食物半羹。是名為上。下者。受一他飯半他羹餘可食物半羹。是名下。上下中間。是名中。若過上減下不名。尼薩耆波逸提者。是應捨。波逸提罪應悔過。是中犯者。若比丘尼畜長。過一夜者。尼薩耆波逸提。第十九事竟前注既云同故不出此同比丘何獨重出此但一夜彼過十日耳