Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 121波夜提之百二十一

佛在舍衛國。爾時偷蘭難陀比丘尼。滿二十歲童女。不二歲學六法。畜為眾。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。滿二十歲童女不二歲學六法畜為眾。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問偷蘭難陀比丘尼。汝實作是事不。答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為眾。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為眾者。波逸提。波逸提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為眾者波逸提。隨畜隨得爾所波逸提。爾時諸比丘尼。不知云何為六法。佛言。共四波羅夷。及髮際至腕膝已上。受八事示貪著相是名六法。一百二十一事竟