Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 133波夜提之百三十三

佛在舍衛國。爾時偷蘭難陀比丘尼。月病休止。浣病衣已淨不欲起去。妨餘有月病比丘尼。不得故處。諸比丘尼苦惱。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責。云何名比丘尼。月病休止。浣病衣已淨不欲起去。種種因緣呵已向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問偷蘭難陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。月病休止。得浣衣竟不欲起去。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼月病休止。浣衣已淨不起去者。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼月病休止。浣衣已淨不起去者。波夜提。隨不起隨得波夜提一百三十三事竟