Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 163波夜提之百六十三

佛在舍衛國。爾時修闍陀比丘尼。年少端正。多羅長者兒共相識共事。是比丘尼共行坐起言語說俗事。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。共男子行說俗事。種種因緣呵已。向佛廣說佛以是事集二部僧。知而故問。修闍陀比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責。云何名比丘尼。與男子共行說俗事。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼與男子共行說俗事。波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼與男子共行說俗事。波夜提。隨共行說俗事。隨得爾所波夜提。一百六十三事竟