Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhunī Vibhaṅga比丘尼分

Pācittiya 72波夜提之七十二

百七十八單波夜提法
(前七十一與大僧同故不出從此第七十二戒已下一百七戒不同比丘故別明之)

初食蒜戒。

佛在舍衛國。爾時有守蒜園人。名阿耆達多。是人蒜菜茂盛。請諸比丘尼言。須蒜者來取。時式叉摩尼沙彌尼。一年來拔蒜至二三年蒜園不成。即捨蒜園去。不能復種。更有居士。於故處種蒜。諸式叉摩尼沙彌尼。以本意故。復來拔蒜。是園主作是念。誰偷我蒜。我當伺捕。是居士即於屏處伺看。見諸式叉摩尼沙彌尼拔蒜。居士言。莫取我蒜。答言。舍衛城阿耆達多居士。請我取蒜。何豫汝事。是居士言。本田主以汝等因緣故。捨田而去。今我於中種蒜。汝等莫取。諸式叉摩尼沙彌尼羞。作是言。我等不知。自今以後不敢復取。諸居士瞋呵責言。諸比丘尼自言。善好有功德。噉蒜如白衣女。是中有比丘尼。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。種種因緣呵責言。云何名比丘尼。噉蒜如白衣女。種種因緣呵已。向佛廣說。佛以是事集二部僧。知而故問是比丘尼。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以種種因緣呵責言。云何名比丘尼。噉蒜如白衣女。種種因緣呵已語諸比丘。以十利故。與比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼噉生蒜熟蒜波夜提。波夜提者。燒煮覆障。若不悔過能障礙道。是中犯者。若比丘尼噉生蒜波夜提。噉熟蒜波夜提。若噉蒜子波夜提若噉莖葉波夜提。若噉蒜皮蒜鬚突吉羅。若治病若塗瘡不犯。七十二事竟